Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en garantievoorwaarden van
KB-Groep

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Versie augustus 2022

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het Werk/Huurobject: het ontwerpen, detailengineering, leveren/ installeren/ realiseren van een ondergronds of bovengronds bodemenergiesysteem of daaraan gelieerde systemen in de ruimste zin van het woord, alsmede bronputten en brandbronnen en het op locatie installeren/  aansluiten van pompen en aggregaten, alsmede de verhuur hiervan.

De Opdrachtgever/Huurder: een natuurlijke of rechtspersoon, die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van het Werk en waarmee de Opdrachtnemer ter zake een (huur)overeenkomst heeft gesloten.
De Opdrachtnemer/Verhuurder: KB-Groep, te 3751 LN Bunschoten-Spakenburg aan de Productieweg 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31010477.

De Locatie: de plaats waar het Werk door de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen welke voortvloeien uit nadien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 3. Toepassing van door de Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3: OFFERTES/OPDRACHTEN

 1. Ieder aanbod van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is vrijblijvend. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij de Opdrachtnemer onverwijld na de aanvaarding laat weten dat deze het aanbod herroept.
 2. In het geval de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vóór het moment waarop door hem of haar een aanbod is gedaan schriftelijk heeft gewezen op de kosten die gepaard zullen gaan met het uitbrengen van een aanbod, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
 4. Ten opzichte van de Opdrachtgever strekt het schriftelijk aanbod van de Opdrachtnemer, dan wel indien het schriftelijk aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van de Opdrachtnemer, tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd.
 6. Opdrachten van de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk zo lang als deze door de Opdrachtnemer niet schriftelijk zijn geweigerd. De Opdrachtnemer is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de opdracht daarvan gebonden.
 7. Aan de van een aanbod als in dit artikel bedoeld deel uitmakende documenten kan door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in de hier bedoelde documenten opgenomen gegevens.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. Alle door de Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen indien een wijziging in de kosten of omstandigheden daar naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 5: MEER- EN MINDERWERK

 1. Verrekening door de Opdrachtnemer van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
  afwijkingen van de in de overeenkomst opgenomen stelposten, geschatte en verrekenbare hoeveelheden.
  b. kostprijsverhogende- of verlagende omstandigheden.
  c. bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 16.
  d. omstandigheden als bedoeld in artikel 15 en overigens al die omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen.
 2. Verrekening van het meer- en minderwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te factureren termijn. Is geen betaling in termijnen overeengekomen, dan geschiedt verrekening van het meer- en minderwerk na oplevering van het Werk door middel van een afzonderlijke factuur.

ARTIKEL 6: FACTURERING

 1. Tenzij anders overeengekomen factureert de Opdrachtnemer de met de Opdrachtgever overeengekomen prijzen aan de Opdrachtgever overeenkomstig hetgeen is overeengekomen in de offerte/ opdracht, waarbij de in de overeenkomst opgenomen termijnen uitdrukkelijk als fatale termijnen worden beschouwd.

ARTIKEL 7: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, dan wel zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen. De Opdrachtnemer is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen, nadat de Opdrachtgever de op hem/haar rustende verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidstelling (indien zulks wordt verzocht) nagekomen zal zijn.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, dan wel indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand berekend.
 3. De door de Opdrachtnemer werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de 0pdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Een en ander behoudens voor zover de Opdrachtnemer hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtgever toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt door de Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten in de merken, modellen, ontwerpen, logo’s, illustraties, maten, printpatronen, pakketontwerpen, reclame of promotiemateriaal van Opdrachtnemer en alle items, gegevens en materialen die door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden geleverd en/of gebruikt door de Opdrachtgever bij de vervaardiging van de geleverde producten en/of de verpakking, etikettering en handleidingen (hierna gezamenlijk aangeduid als: het “Product”), zijn te allen tijde het exclusieve eigendom van Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever zal geen van deze rechten gebruiken of vervreemden, anders dan voor de uitvoering van deze Overeenkomst en in overeenstemming met de instructies van Opdrachtnemer.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, illustraties, maten, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever zal te allen tijde rekening houden met de naam en reputatie van Opdrachtnemer en zal er verder voor zorgen dat het gebruik van Opdrachtnemer intellectuele eigendomsrechten en/of gelijkaardige rechten op geen enkele wijze de rechten en/of reputatie van Opdrachtnemer of de Producten schaden.
 5. Opdrachtgever zal in alle opzichten onmiddellijk gevolg geven aan Opdrachtnemer zijn instructies met betrekking tot de wijze van gebruik van de (intellectuele) eigendom rechten op de handelsmerken, ontwerpen, logo’s, alle items, gegevens en materialen van Opdrachtnemer, die door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
 6. De Opdrachtgever zal geen registratieaanvraag met betrekking tot het Product indienen of veroorzaken of toestaan ​​om deze in te dienen.
 7. De Opdrachtgever zal samenwerken met Opdrachtnemer bij alle pogingen om namaak te voorkomen.
 8. In geval van het vervallen of enige andere beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal Opdrachtgever het gebruik van de (intellectuele) eigendomsrechten op de handelsmerken, ontwerp, logo’s, alle items, knowhow en gegevens van Opdrachtnemer stopzetten en materialen geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of enige andere verwijzingen naar Opdrachtnemer. Verder zal de Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer geleverde ontwerpen, die Opdrachtnemer in verband met deze Overeenkomst heeft verstrekt, onmiddellijk aan Opdrachtnemer te retourneren zonder kopieën te bewaren.
 9. Het is ten strengste verboden om de ontwerpen van Opdrachtnemer aan andere partijen te tonen of om onze ontwerpen te gebruiken of te kopiëren voor andere doeleinden dan voor ontwikkelings- en productieactiviteiten van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen in dit opzicht, bijvoorbeeld door de ontwerpen in een beveiligde omgeving te plaatsen, zoals een kluis en/of digitale documenten en hardware die deze documenten bevatten te beschermen met een wachtwoord, waarbij een vertrouwelijkheidsverplichting wordt opgelegd aan zijn werknemers. Van beperkingen en/of registraties van de toegang van derden/personen tot de organisatie, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van de maatregel(en) die zij genomen heeft.
 10. Het schenden door de Opdrachtgever van enige van zijn verplichtingen onder dit artikel geeft de Opdrachtnemer het recht tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever, inclusief onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst en de annulering van eventuele openstaande bestellingen, zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor welke schadevergoeding dan ook. Opdrachtgever is bovendien aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor alle directe en indirecte schade die Opdrachtnemer als gevolg van de inbreuk kan lijden.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan.

ARTIKEL 10: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – VERPLICHTINGEN VAN DE
OPDRACHTNEMER

 1. De Opdrachtnemer is verplicht om ten behoeve van de uitvoering van het Werk een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten (AVBpolis), welke verzekering een verzekerde som heeft van ten minste 2,5 miljoen euro (zegge: tweeënhalf miljoen euro) per gebeurtenis en waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever bewijs te overleggen waaruit blijkt dat Opdrachtnemer de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
 3. De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van het Werk de daarvoor geldende wettelijke voorschriften in acht te nemen.
 4. De Opdrachtnemer is verplicht aan de Opdrachtgever in verband met de oplevering van het Werk schriftelijke instructie- en bedieningsvoorschriften ten behoeve van het Werk ter hand te stellen.

ARTIKEL 11: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever is verplicht om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk uit te voeren tijdens de door de Opdrachtnemer als normale werktijden aangemerkte uren.
 2. De Opdrachtgever is verplicht om er voor zorg te dragen dat de Locatie waar – en de omstandigheden waaronder – het Werk door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd, voldoet aan alle geldende wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om er voor te zorgen dat tijdig voor aanvang van de uitvoering van het Werk kan worden beschikt over de voor de uitvoering van het Werk benodigde goedkeuringen, waaronder vergunningen en ontheffingen, van overheidswege voorgeschreven, alsmede dat aan de overige, voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke voorwaarden, is voldaan.
 4. De Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat de door derden, in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend te begrijpen zijn werkzaamheden van bouwkundige aard, ofwel door derden te leveren zaken of te verrichten diensten, die niet tot het Werk van de Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 5. De Opdrachtgever is verplicht te dulden dat Opdrachtnemer naamsaanduidingen en reclame aanbrengt op de Locatie of aan het Werk.
 6. De Opdrachtgever is verplicht alle in verband met de uitvoering van het Werk noodzakelijk te maken kosten, die niet in de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn opgenomen, voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 12: UITVOERINGSTERMIJN, LEVERINGSTERMIJN EN OPLEVERING

 1. De Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het Werk aan te vangen dan nadat door de Opdrachtgever aan alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke voorwaarden is voldaan, dit ter bepaling van de Opdrachtnemer.
 2. Een overeengekomen (leverings)termijn zal door de Opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt de Opdrachtnemer niet in verzuim. De Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn of haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Bij overschrijding van enige overeengekomen (leverings)termijn zal de Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever.
 3. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd :
  hetzij wanneer de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het Werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Opdrachtnemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het Werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden,
  c. hetzij wanneer de Opdrachtgever het Werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de Garantietermijn als bedoeld in artikel 19, en die het functioneren van het Werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het Werk over van de Opdrachtnemer naar de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: BEEINDIGING

 1. Aan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ander, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. De Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien:
  de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend of is aangevraagd.
  b. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is of heeft ingediend.
  c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

De Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 1. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij of zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

 1. De Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding voor zover dat uit deze algemene voorwaarden blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer, zie artikel 10 lid 1, in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
 3. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Evenzeer is uitgesloten aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de kosten van het verwijderen van enig materiaal dat als gevolg van de uitvoering van het Werk op de Locatie is achtergebleven, alsook voor de schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn.
 5. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn/haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Opdrachtnemer meldt.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, waaronder begrepen schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendommen.
 8. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, dan wel verkeerde installatie door derden is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 9. Indien opdrachtgever zorgdraagt voor bediening en onderhoud van de installaties van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schaden, toegebracht aan de installaties en het materieel van Opdrachtnemer en tevens voor alle schade, die ten gevolge daarvan voor Opdrachtgever zelf, voor Opdrachtnemer en voor derden ontstaan.
 10. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij de Opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij de Opdrachtnemer steeds de bedoeling van de Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor:
  De kosten van herstel van schade welke is ontstaan aan het Werk, tijdens de uitvoering daarvan, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade, tenzij de Opdrachtgever conform artikel 16 aan kan tonen dat de schade veroorzaakt is door – en te wijten is aan – de Opdrachtnemer.
  b. De kosten welke zijn veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van personen en zaken die van de Opdrachtgever afkomstig zijn, dan wel door hem of haar zijn voorgeschreven, dan wel afkomstig zijn van een door hem of haar voorgeschreven derde, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
  c. De kosten welke zijn veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de op hem/haar ingevolge het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
  d. De kosten welke zijn veroorzaakt doordat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van het Werk verstrekte documenten, waaronder te begrijpen tekeningen, berekeningen, constructies ed., onjuist of onvolledig zijn, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
  e. De kosten die in de bouwsom zouden zijn begrepen als de (ontwerp)opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
  f. De kosten die Opdrachtnemer moet maken c.q. de schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van het al dan niet gedeeltelijk stilleggen van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de in lid 1 bedoelde kosten, alsmede de door haar als gevolg van de in lid 1 genoemde omstandigheden geleden schade, aan de Opdrachtgever als meerwerk, als bedoeld in artikel 5, te factureren, welke factuur de Opdrachtgever verplicht is te voldoen. Voor de bepaling van de schade wordt uitgegaan van de uur- en dagtarieven die in de overeenkomst worden genoemd.

ARTIKEL 16: BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

 1. Indien door omstandigheden:
  Die gelegen zijn buiten de macht van de Opdrachtnemer, of
  b. Die anderzijds zijn toe te rekenen aan de Opdrachtnemer, de uitvoering van het Werk, waaronder het boren van putten, verrichten van graafwerk dan wel het verrichten van aansluit- en/of installatiewerk, op de overeengekomen Locatie niet kan worden verricht of voortgezet, dan treden de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over een andere Locatie waarop het Werk kan worden verricht of voortgezet.
 2. De Opdrachtnemer is in het eerste lid onder a genoemde geval gerechtigd de kosten die gemoeid zullen zijn met het opnieuw verrichten en/of op een andere Locatie voortzetten van het werk, als gevolg van omstandigheden als bedoeld in lid 1, als meerwerk, als bedoeld in artikel 5, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 3. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid geen Locatie is aan te wijzen waarop het Werk kan worden verricht of voortgezet, dan eindigt de overeenkomst na goed zakelijk overleg tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is gerechtigd aan de Opdrachtgever de prestaties te factureren welke hij/zij ter uitvoering van de overeenkomst tot het moment van beëindiging heeft verricht, welke facturen de Opdrachtgever verplicht is te voldoen.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. De Opdrachtnemer noch de Opdrachtgever is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij of zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de Opdrachtnemer.
 2. Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever elkaar over en weer iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 18: GARANTIE

 1. De realisatie van projecten en mechanische boringen is uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 11000 en BRL SIKB 2100 en is onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden. Op deze activiteiten is de garantiebepaling Bodem Warmte Wisselaar (VBWW) van toepassing. Op alle overige activiteiten waarop enige garantie wordt verleend vallen binnen de grenzen van artikel 18 en 19 van deze algemene voorwaarden.
 2. Binnen de grenzen van het bepaalde in dit artikel verbindt de Opdrachtnemer zich om gebreken aan het door hem of haar opgeleverde Werk voor eigen rekening te herstellen. De Opdrachtnemer is daartoe slechts gedurende drie maanden na oplevering van het Werk, zie artikel 12, verplicht. Verder geldt de verplichting slechts ten aanzien van gebreken die op het moment van oplevering van het Werk reeds aanwezig waren. Deze verplichting geldt niet indien de overeenkomst is beëindigd op een wijze als is omschreven in artikel 13 en 17. Verder geldt deze verplichting niet indien opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Om voor de in het eerste lid bedoelde garantie in aanmerking te kunnen komen dient de Opdrachtgever:
  Onverwijld na ontdekking van de gebreken daarvan schriftelijk melding te maken aan de Opdrachtnemer;
  b. Aannemelijk te maken dat het gaat om gebreken die op het moment van oplevering reeds aanwezig waren;
  c. Aannemelijk te maken dat de gebreken het gevolg zijn van de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Werk, dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het Werk van de Opdrachtnemer afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de Opdrachtnemer en niet het gevolg zijn van door de hem of haar onvoldoende gepleegd onderhoud aan het Werk of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan het Werk aangebrachte veranderingen of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan het Werk uitgevoerde reparaties of normale slijtage.
 4. De kosten van herstel van de gebreken dienen in een redelijke verhouding te staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel daarvan, zulks ter beoordeling van de Opdrachtnemer. Indien de kosten van herstel niet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel, dan staat het de Opdrachtnemer vrij om, ter uitvoering van de in het eerste lid bepaalde garantie, in plaats van tot herstel van de gebreken over te gaan, aan de Opdrachtgever een redelijke schadevergoeding toe te kennen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Opdrachtnemer.
 5. De in het eerste lid bedoelde garantie beperkt zich verder tot :
  dat deel dat daadwerkelijk door of vanwege de Opdrachtnemer geleverd en geïnstalleerd is;
  b. de werking en capaciteitswaarborg van dat deel van de ondergrondse -en bovengrondse energieopslaginstallatie;
  c. de capaciteit en goede werking van de geleverde pomp(en);
  d. de werking van de geleverde appendages en regelkleppen;
  e. de geleverde elektrische besturingsorganen;
  f. de aangebrachte civiel technische voorzieningen, m.u.v. straatwerk en verhardingen
  g. meet- en regeltechnische voorzieningen;
 6. controle- en onderhoud op afzettingen in bronnen.
 7. De Opdrachtgever is verplicht aan de Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
 8. De onderdelen van het Werk, welke door de Opdrachtnemer ingevolge de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde garantie door de Opdrachtnemer worden vervangen, worden eigendom van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 19: GARANTIE-, SERVICE-, EN ONDERHOUD

 1. De Opdrachtgever kan de in artikel 18 bedoelde garantieperiode van drie maanden verlengen door middel van het afsluiten van een daartoe strekkende overeenkomst met de Opdrachtnemer.
 2. De voorwaarden waaronder een verlenging van de garantieperiode kan worden overeengekomen, worden door de Opdrachtnemer bepaald.
 3. Verlenging van de garantieperiode is in elk geval niet mogelijk ten aanzien van door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever op maat geleverde software.
 4. De in lid 1 bedoelde overeenkomst kan verder slechts gelijktijdig met de overeenkomst tot het uitvoeren van een Werk als in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld, worden gesloten.

ARTIKEL 20: GEHEIMHOUDING-EN PRIVACY

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
 2. Opdrachtnemer voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor
 3. technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming  zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen schending van die bij of krachtens wet- en regelgeving is gesteld. Van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht overeenkomstig de statuten en reglementen van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, welk scheidsgerecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van de Raad.
 3. Indien een der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij een van de in lid 2 van dit artikel genoemde instanties, verliest de gedaagde partij het recht om voor de berechting van het betreffende geschil de andere instantie te kiezen.

HOOFDSTUK II: TECHNISCHE BEPALINGEN

ARTIKEL 22: WERKTERREIN

 1. Het werkterrein dient aan Opdrachtnemer ter beschikking te staan:
  1. vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken; eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de Opdrachtgever verwijderd;
  2. goed berijdbaar voor de vrachtauto’s en het materieel van Opdrachtnemer; indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van Opdrachtgever worden beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd.
  3. aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk en de beproeving van het Werk benodigde nutsvoorzieningen van voldoende capaciteit, die overigens dienen te beantwoorden aan de wettelijke vereisten. Een en ander ter beoordeling van – en op aangeven door – de Opdrachtnemer;
  4. afdoende en schoon werkwater (leidingwater) op maximaal 80 meter vanaf de boorplaatsen op de Locatie met een minimaal debiet van 5m3 per uur.
 2. Schades aan materieel van Opdrachtnemer, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.
 3. Tenzij anders overeengekomen draagt Opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor:
  1. beschikbaarheid van voldoende werkwater op maximaal 80 meter vanaf de boorplaatsen;
  2. lozingspunt(en) voor het opgepompte water op maximaal 80 meter vanaf de pompen.

ARTIKEL 23: BEMALINGSPERIODE

 1. De bemalingsperiode vangt aan op het tijdstip dat in opdracht van Opdrachtgever de eerste wateronttrekking plaatsvindt en in ieder geval op het tijdstip dat de installatie gereed is voor wateronttrekking.
 2. De bemalingsperiode eindigt op het tijdstip dat in opdracht van Opdrachtgever de gehele installatie mag worden verwijderd.
 3. Opdrachtgever is gehouden tenminste drie werkdagen tevoren Opdrachtnemer. Van het in lid 2 bedoelde tijdstip in kennis te stellen.

ARTIKEL 24: FACILITEITEN

 1. Personeel van Opdrachtnemer zal, zonder dat hiervoor vergoeding van Opdrachtnemer of zijn personeel wordt verlangd, gebruik kunnen maken van schaftruimte, was- en toiletgelegenheid voor zover aanwezig. Indien voorzieningen als hierboven omschreven worden vereist door de directie van het werk of door bevoegde instanties, zullen deze op kosten van Opdrachtgever worden getroffen.
 2. De benodigde ruimte om materialen op te slaan en keten en wagens te plaatsen zal door Opdrachtgever, zonder dat hieraan voor Opdrachtnemer kosten verbonden zijn, op of in de directe nabijheid van het werkterrein beschikbaar worden gesteld.
 3. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken worden verkeerssignaleringen, terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging door Opdrachtgever verzorgd zonder doorberekening van kosten aan Opdrachtnemer.
 4. In het geval een telefonische alarmering wordt toegepast, zal door Opdrachtgever nabij het alarmeringspunt een telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 25: ELEKTRICITEIT- EN BRANDSTOFFEN

 1. Aan Opdrachtnemer zullen op overeen te komen plaatsen op de bouwplaats kosteloos ter beschikking worden gesteld:
  1. de benodigde aansluitingen op elektrische voeding en aardelektrodes van voldoende capaciteit en beantwoordend aan de eisen en voorschriften van het stroomleverend bedrijf en de bevoegde instanties; de voor het in stand houden van de bemalingsinstantie benodigde elektriciteit en brandstoffen.

ARTIKEL 26: BEDIENING- EN ONDERHOUD

 1. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever zorg draagt voor bediening en dagelijks onderhoud van de bemalingsinstantie(s), zal hij hiervoor voldoende vakbekwaam personeel beschikbaar stellen en erop toezien dat één en ander met de meeste zorg geschiedt. Het bepaalde in artikel 11.8 is van toepassing.
 2. Onder bediening en onderhoud wordt, indien niet anders overeengekomen, in het bijzonder verstaan:
  1. regelmatig olie verversen van motoren;
  2. op peil houden van koel- en smeerstoffen;
  3. controleren van de werking van eventuele verwarmingselementen;
  4. controle van de conditie van accu’s;
  5. zandvrij houden van pompen, motoren en elektrische schakelapparatuur;
  6. regelmatig proefdraaien met eventuele reserve-installatie(s);
  7. constateren en melden van storingen alsmede uitvoeren van eenvoudige reparaties; h. Uitvoeren van peilingen en overige waarnemingen als vereist door de directie van het
  8. werk of nodig geacht door Opdrachtnemer om een goed inzicht te verkrijgen
  9. in de werking van de bemalingsinstallatie(s);
  10. Voorkomen van vorstschade.
 3. Indien de Opdrachtgever van mening is, dat hij onvoldoende inzicht of kennis bezit om in de in lid 2 van dit artikel omschreven werkzaamheden uit te voeren, zal hij Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 4. In het geval de bediening en onderhoud van de bemalingsinstallatie(s) door de Opdrachtnemer worden verzorgd door het beschikbaar stellen van een onderhoudsmonteur, die op of in de directe nabijheid van het werkterrein wordt gehuisvest, zullen aansluiten op en levering van gas, water, elektriciteit, telefoon en riolering ten behoeve van die huisvesting kosteloos aan Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld.
 5. De kosten voor reparaties, noodzakelijk door normale slijtage, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

HOOFDSTUK III: HUURPERIODE

ARTIKEL 27: HUURPERIODE

 1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van terug levering.
 2. De minimale huurperiode bedraagt 3 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien het Huurobject door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door Huurder in huurgebruik wordt aangenomen, is Huurder niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het Huurobject voor rekening en risico van Huurder ter beschikking wordt gehouden.
 4. Het Huurobject wordt doorberekend tot de dag van teruggave, tenzij hierover van te voren tussen Huurder en Verhuurder andere afspraken zijn overeengekomen.
 5. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het Huurobject materieel, aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.
 6. De huurperiode eindigt nadat de Verhuurder het Huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het Huurobject wordt door Verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

ARTIKEL 28: BESCHIKBAARSTELLING- EN LEVERING

 1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het Huurobject voldoet aan de eventueel terzake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften.
 2. Huurder heeft het recht het Huurobject ter gelegenheid van de aflevering en voor ingebruikname te (doen) keuren. Indien Huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het Huurobject geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd.
 3. Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren en ophalen van het Huurobject door Verhuurder aan het door Huurder opgegeven adres op de begane grond en voor rekening van Huurder.
 4. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de levertijd.
 5. Het Huurobject dient direct bij ontvangst door Huurder te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.
 6. Indien aflevering op verzoek van Huurder wordt uitgesteld, is Verhuurder gevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, tenzij Huurder bij het verzoek tot uitstel tenminste 24 uur in acht heeft genomen.
 7. Indien het Huurobject door expeditie van Verhuurder of die van derden dient te worden teruggebracht, wordt het Huurobject bij terugkomst gecontroleerd. Het meenemen van het Huurobject door Verhuurder of diens expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld, laat Verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de Huurder weten. Na melding kan Verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de Huurder berekenen.

ARTIKEL 29: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. Gedurende de huurperiode is Huurder gehouden het Huurobject naar aard en bestemming als een goed Huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
 2. Huurder dient het Huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin Huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de Huurder.
 3. Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat Huurder het Huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door Verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terugontvangst van het Huurobject zal deze waarborgsom aan de Huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de Huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.
 4. Huurder is verplicht het Huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het Huurobject gedurende de gehele huurperiode. Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het Huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het Huurobject onmiddellijk aan Verhuurder te melden.
 5. Huurder mag het Huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.

ARTIKEL 30: TERUGLEVERING

 1. Na afloop van de huurperiode is de Huurder verplicht het Huurobject in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren.
 2. Indien de Huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van Verhuurder daaronder begrepen. De Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het Huurobject behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan Verhuurder te overhandigen.
 3. Indien Huurder het Huurobject niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft Verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het Huurobject onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van Verhuurder de hierdoor ontstane schade bij Huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal Verhuurder het Huurobject terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal Huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het Huurobject kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het Huurobject te inspecteren.

ARTIKEL 31: EIGENDOM

 1. Het Huurobject blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder.
 2. Het is de Huurder niet toegestaan derden op het Huurobject enig recht te verstrekken. Het is de Huurder evenmin toegestaan het Huurobject weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 33: RISICO-EN VERZEKERING

 1. Het Huurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan Huurder is gesteld voor risico van Huurder.
 2. Indien buiten schuld van de Huurder schade/storing aan het Huurobject is ontstaan, heeft Huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het Huurobject kunnen niet op Verhuurder worden verhaald.
 3. De Huurder is verplicht zich (allrisk) te verzekeringen (op basis van nieuwwaarde) voor het Huurobject. Indien het Huurobject geheel of ten dele verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de Huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) dienen te vergoeden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Werken bij KB

Om in de toekomst succesvol te blijven, zoeken we nieuwe collega’s die met beide benen in en op de grond willen bouwen aan de wereld van morgen.

Wij hebben jou veel te bieden, zoals een inspirerende omgeving en volop mogelijkheden om jezelf te bijven ontwikkelen. Doe je mee?